กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2 เมษายน 2564โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์จัดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนและบุคลากรโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร1. นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา2. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ขอบขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้ แก่คณะครู-นักเรียน มา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ »

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 25-26 มีนาคม ณ ห้องโสตทัศนูกรณ์โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในการศึกษาแก่คณะครู-บุคลากร โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ Previous Next

อ่านต่อ »

ปรับพื้นที่

ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่กรุณาส่งรถเครื่องจักรกล มาช่วยปรับภูมิทัศน์ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

อ่านต่อ »

วันมาฆบูชา Makha Bucha day

25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการ นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ พร้อมคณะครู-บุคลากร-นักเรียน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัดบ้านธาตุ

อ่านต่อ »
Scroll to Top