ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

Logo_PTS

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

สีประจำโรงเรียน ม่วง-ขาว

อัตลักษณ์

สุขภาพดี  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

เอกลักษณ์

สุขภาพดี  กีฬาเด่น

ปรัชญา

“นัตถิปัญญา  สมา  อาภา”
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

เพลงมาร์ชโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

พวกเราชาวโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มุ่งมั่นการศึกษาสามัคคี
รักชาติศาสน์กษัตริย์ปฐพี สร้างความดีทดแทนคุณสถาบัน
ม่วงขาวดาวเด่นเป็นสง่า ทั่วโลการู้เห็นเป็นศักดิ์ศรี
ผูกสัมพันธ์น้องพี่มิตรไมตรี ด้วยชีวี พ.ธ.ส.ขึ้นใจ
เรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านกีฬาพาสุขสันต์
รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจกัน ร่วมสร้างสรรค์โรงเรียนเราให้รุ่งเรือง
ดอกอินทนิลขจรขจายไปทั่วหล้า ด้วยศรัทธาพากเพียรเรียนหนังสือ
กิจกรรมเด่นนำเยาวชนคนเลื่องลือ เรายึดถือคุณธรรมประจำใจ
เรียนดีมีวินัยไฟคุณธรรม เป็นผู้นำด้านกีฬาพาสุขสันต์
รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจกัน ร่วมสร้างสรรค์โรงเรียนเราให้รุ่งเรือง

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการ
    จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ

2. นักเรียนมีคุณภาพ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
4. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
    แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

5. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้เรียนเป็นคนดีมีสมรรถนะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมาย

1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสมรรถนะ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ศักยภาพและสมรรถนะตามวิชาชีพ
4. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. การจัดการศึกษา
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การบริหารจัดการสถานศึกษา

Scroll to Top