ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

Logo_PTS

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้เรียนเป็นคนดีมีสมรรถนะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาการและการกีฬา
    สู่ความเป็นเลิศ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียน
    เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. พัฒนาผู้เรียนตามหลักค่านิยม 12 ประการ
๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
๖. บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

สุขภาพดี  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

เอกลักษณ์

สุขภาพดี  กีฬาเด่น

ปรัชญา

“นัตถิปัญญา  สมา  อาภา”
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

Scroll to Top