ฝ่ายบริหาร

ขอบข่ายงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้านการจัดระบบการบริหาร พัฒนาระบบโครงสร้างองค์กร

Scroll to Top