อบรมงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา2564

ทบทวนงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

29 มีนาคม 2565 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มีการอบรมบททวนงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ขอบพระคุณท่านวิทยากร..ท่าน ศน.ธันร์ญพร ไชยพรรค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top