็headhomeinbook

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

“มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาสุ่ความเป็นเลิศ เน้นคุณธรรม นำการกีฬา เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อบรมงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา2564

ทบทวนงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 29 มีนาคม 2565 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มีการอบรมบททวนงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ขอบพระคุณท่านวิทยากร..ท่าน ศน.ธันร์ญพร ไชยพรรค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ Previous Next

อ่านต่อ »

กีฬาภายใน 2564

กีฬาสี 2564 21-23 ธันวาคม 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์            โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อให้นักเรียนความรักการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสมัครสมานสมัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการทำงานเป็นทีม ประเภทกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, เซปักตระกร้อ, เทเบิลเทนนิส, หมากรุก-หมากฮอส และ กรีฑา 

อ่านต่อ »

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์จัดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร 1. นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 2. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ขอบขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้ แก่คณะครู-นักเรียน มา ณ โอกาสนี้

อ่านต่อ »

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 25-26 มีนาคม ณ ห้องโสตทัศนูกรณ์โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในการศึกษาแก่คณะครู-บุคลากร โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ Previous Next

อ่านต่อ »

ปรับพื้นที่

ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่กรุณาส่งรถเครื่องจักรกล มาช่วยปรับภูมิทัศน์ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

อ่านต่อ »

วันมาฆบูชา Makha Bucha day

25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการ นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ พร้อมคณะครู-บุคลากร-นักเรียน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัดบ้านธาตุ

อ่านต่อ »

เป็นสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

5 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ ออกบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้ันที่ตำบลธาตุ โดยขอใช้โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ เป็นสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 

แนวปฏิบัติ นวัตกรรม

M K S Model

Moral Knowledge Sufficiency Economy Model นวัตกรรม "โรงเรียนนำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

Best Practice

แนวปฏิบัติที่ดี โรงเรียนศีลห้า

P L C

(Professinal Learnning Comunity)

S A R

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ONLINE CLASSROOM

ห้องเรียนออนไลน์ โพธิ์ธาตุประชาสรรค์

ความภาคภูมิใจของเราชาว ม่วง-ขาว

โดยนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

นางสาวมาริสา จันทร์หอม
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครระยองเกมส์ ครั้งที่ 37”

เด็กชายมานพ พิม์ทอง
เหรียญเงิน กรีฑา กระโดดไกล สถิติ 5.09 เมตร
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

our talent

เตรียมความพร้อมรับการประเมิน

Scroll to Top