็headhomeinbook

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

“มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาสุ่ความเป็นเลิศ เน้นคุณธรรม นำการกีฬา เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เป็นสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

5 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ ออกบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้ันที่ตำบลธาตุ โดยขอใช้โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ เป็นสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 

แนวปฏิบัติ นวัตกรรม

M K S Model

Moral Knowledge Sufficiency Economy Model นวัตกรรม "โรงเรียนนำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

Best Practice

แนวปฏิบัติที่ดี โรงเรียนศีลห้า

P L C

(Professinal Learnning Comunity)

S A R

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ONLINE CLASSROOM

ห้องเรียนออนไลน์ โพธิ์ธาตุประชาสรรค์

ความภาคภูมิใจของเราชาว ม่วง-ขาว

โดยนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

นางสาวมาริสา จันทร์หอม
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครระยองเกมส์ ครั้งที่ 37”

เด็กชายมานพ พิม์ทอง
เหรียญเงิน กรีฑา กระโดดไกล สถิติ 5.09 เมตร
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

our talent

เตรียมความพร้อมรับการประเมิน

Scroll to Top