สอบกลางภาค
PTS School
ครูเวรประจำวันรับนักเรียนบริเวณทางเข้า
โรงเรียนศีลห้า
Previous slide
Next slide

แนวปฏิบัติ นวัตกรรม

M K S Model

Moral Knowledge Sufficiency Economy Model นวัตกรรม "โรงเรียนนำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

Best Practice

แนวปฏิบัติที่ดี โรงเรียนศีลห้า

P L C

(Professinal Learnning Comunity)

S A R

งานประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

5 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ ออกบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้ันที่ตำบลธาตุ โดยขอใช้โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ เป็นสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 

Scroll to Top