กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรสวัสดิ์ บุญหนัก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเกษมศิริ มีทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายแสงชัย เตารัตน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสีดา ดอนเหลือม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิรัสยา สนิทรัมย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางไพบูลย์ ดาวเรือง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางชญาภา บุญมีวิเศษ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬารัตน์ แซ่ตัง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพงษ์พันธ์ พิกุลทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และดนตรี

นายจตุพล จันทรวรี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมบัลย์ แก้วงาม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอารยานี บุญจูง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัชนี ภูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชจรัส พุทธรักษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Scroll to Top