อบรมงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา2564

ทบทวนงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 29 มีนาคม 2565 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มีการอบรมบททวนงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ขอบพระคุณท่านวิทยากร..ท่าน ศน.ธันร์ญพร ไชยพรรค จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ Previous Next

กีฬาภายใน 2564

กีฬาสี 2564 21-23 ธันวาคม 2564 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์            โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อให้นักเรียนความรักการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสมัครสมานสมัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการทำงานเป็นทีม ประเภทกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, เซปักตระกร้อ, เทเบิลเทนนิส, หมากรุก-หมากฮอส และ กรีฑา 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์จัดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร 1. นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 2. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ขอบขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้ แก่คณะครู-นักเรียน มา ณ โอกาสนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 25-26 มีนาคม ณ ห้องโสตทัศนูกรณ์โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในการศึกษาแก่คณะครู-บุคลากร โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ Previous Next

ปรับพื้นที่

ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่กรุณาส่งรถเครื่องจักรกล มาช่วยปรับภูมิทัศน์ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

วันมาฆบูชา Makha Bucha day

25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการ นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ พร้อมคณะครู-บุคลากร-นักเรียน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัดบ้านธาตุ

Scroll to Top