คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวุฒิเดช ทองพูน

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ร.ต.อ.จักร์ จรลี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายประสพ พูนพิพัฒน์

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

นายสมเกียรติ หารบุรุษ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

นายพิชิต พิมพ์เพียง

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

นายสุนทร แก้วคำมิ่ง

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

นายสำเภา ศรีบาง

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นางไพบูลย์ ดาวเรือง

ผู้แทนครู

กรรมการ

นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ธาตุประชาสรรค์

กรรมการ

Scroll to Top