ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

1. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล วรจักร์

1. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล วรจักร์

ดํารงตําแหน่ง ผู้ดูแลสาขา ระหว่าง พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ.2540

2. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล วรจักร์

2. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล วรจักร์

ดํารงตําแหน่ง ครูใหญ่ ระหว่าง พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2542

3. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล วรจักร์

3. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล วรจักร์

ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ระหว่าง พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2554

4. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล วรจักร์

4. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล วรจักร์

ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ ระหว่าง พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2552

5. นายสรศักดิ์ พลประเสริฐ

5. นายสรศักดิ์ พลประเสริฐ

ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ ระหว่าง พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2559

6. นายไพโรจน์ ขุนพันธ์

6. นายไพโรจน์ ขุนพันธ์

ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560

7. ว่าที่พันตรีพิศาล วรจักร์

7. ว่าที่พันตรีพิศาล วรจักร์

ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสําราญวิทยารักษาราชการ แทนผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

8. นายศุภกฤต บุญพิพัฒมงคล

8. นายศุภกฤต บุญพิพัฒมงคล

ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562

9. นายพิทักษ์ โสตแก้ว

9. นายพิทักษ์ โสตแก้ว

ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสําราญวิทยา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

10. นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ

10. นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

Scroll to Top