ประวัติโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

พ.ศ.๒๕๓๒ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นศูนย์การเรียนและเป็นสาขาของโรงเรียนนครศรีลำดวน ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) เป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีผู้นำสภาตำบลธาตุ ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ร่วมกับ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา เป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้ง

พ.ศ.๒๕๓๓ ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ในเขตพื้นที่ของสถานีอนามัยประจำตำบล ซึ่งชาวบ้านที่ขอให้จัดตั้งโรงเรียนได้รวบรวมกำลังทรัพย์และแรงงานในการก่อสร้าง โดยไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลแต่อย่างใด

โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เปิดสอนแบบสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน

ท้องนาในหมู่บ้าน

ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

บ้านนักเรียน

สภาพบ้านเรือนยังเป็นแบบดั้งเดิม
แป้นบาสบริเวณสนามบาสในโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
อาคารห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องศิลปะ
สหกรณ์โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

สนามวอลเลย์บอล

อยู่ระหว่างอาคารดนตรีกับเสาธง

ในบริเวณโรงเรียน

Scroll to Top