การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 เมษายน 2564
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์จัดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนและบุคลากร
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร
1. นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
2. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ขอบขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้ แก่คณะครู-นักเรียน มา ณ โอกาสนี้

Scroll to Top