กีฬาภายใน 2564

กีฬาสี 2564

21-23 ธันวาคม 2564
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

           โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อให้นักเรียนความรักการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสมัครสมานสมัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการทำงานเป็นทีม ประเภทกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, เซปักตระกร้อ, เทเบิลเทนนิส, หมากรุก-หมากฮอส และ กรีฑา 

Scroll to Top