วันมาฆบูชา Makha Bucha day

ทำบุญเวียนเทียนวันมาฆบูชา

ผู้อำนวยการอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ นำคณะครู-นักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ แก่มหาสังฆสันนิบาต ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 9 เดือน (45 ปี ก่อนพุทธศักราช) วันมาฆบูชา จึงถือเป็น “วันพระธรรม” ดังนั้นจึงมีการเวียนเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย

พระสงฆ์นำเวียนเทียน
วันมาฆชูบา
ณ วัดบ้านธาตุ
ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน เวียนเทียน
Previous
Next
Scroll to Top