วันที่ 25-26 มีนาคม ณ ห้องโสตทัศนูกรณ์โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในการศึกษาแก่คณะครู-บุคลากร โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

Scroll to Top