งานประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปผลการจัดการศึกษาอันสะท้อนการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สู่ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ให้บรรลุเป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษา 2562

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 2562

อ่านต่อ

s a r 2562

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2562

อ่านต่อ

มาตรฐานการศึกษา 2563

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 2563

อ่านต่อ

s a r 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2563

อ่านต่อ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top